Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Wyprawka 2015

Nasza SzkołaRADOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM "WYPRAWKA SZKOLNA,,
ROK SZKOLNY 2015/2016.
Informacja dotycząca udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informujemy,
że wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników należy składać w szkołach do dnia 11 września 2015 r.

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do
klasy III szkoły podstawowej,
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego bez względu na dochód będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

-
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum.

3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym , uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-III, V i VI szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum dofinansowanie obejmuje również zakup
materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty. Przepisu tego nie stosuje się do uczniów , którzy uczęszczają w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej i korzystają z bezpłatnych podręczników do zajęć z zakresu edukacji, zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt.l pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.l ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), tj.
na osobę w rodzinie 574 zł.
5. Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin przekraczających kryterium dochodowe 574 zł na osobę, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015r.poz.163 i 693), tj.
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęski żywiołowe lub ekologiczne. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

UWAGA!!!
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klasy III szkoły podstawowej w gminie w roku szkolnym 2015/2016.


Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

- 225 zł. 1/. dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,

2/. dla ucznia klasy III szkoły podstawowej:
- słabowidzącego,
- niesłyszącego,
- słabosłyszącego,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,

3/. dla ucznia klasy III,V i VI szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,

- 325 zł. dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej;
- słabowidzącego,
- niesłyszącego,
- słabosłyszącego,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

- 350 zł. dla ucznia klasy II i III gimnazjum :
- słabo widzącego,
- niesłyszącego,
- słabosłyszącego,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.


Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka - ti. do 11 września 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego
do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczna poradnie psychologiczno-pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie
przekracza 574 zł, do wniosku - zamiast oświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Przy zakupie indywidualnym, dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego jak również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,
paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwracany jest rodzicom uczniów ( prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne

Wnioski do pobrania są poniżej:

Wniosek nr. 1


Wniosek nr. 2

Wniosek nr. 3
Powrót do treści | Wróć do menu głównego